Lögmannalisti - Málaflokkar

การบริการด้านทนายความทั่วไป

กฏหมายเพื่อสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

กฏหมายควบคุมการก่อสร้าง- และระเบียบแบบแผน

การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

กฏหมายภายในเขตยุโรปหรือ อีซี

กฏหมายโทรคมนาคม

การลงทุน/สัญญาการเช่าซื้อ

กฏหมายทางอากาศ

กฏหมายการขนย้าย- และทางเรือ

ตุลาการ

การทวงเก็บหนี้สิน

กฏหมายเกี่ยวกับการกีฬา

กฏหมายด้านกสิกรรม

การบรรลุนิติภาวะ/ การตัดสิทธิของการบรรลุนิติภาวะ

สิทธิมนุษยชน

การคุ้มครองผู้บริโภค

การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กฏหมายด้านการแข่งขัน

กฏหมายการทำสัญญา/การทำสัญญาเจรจา (รวมทั้งการซื้อขาย)

กฏหมายหมิ่นประมาทหรือทำร้ายร่างกาย/อุบัติเหตุ

กฏหมายภาษีอากร

กฏข้อบังคับในการตั้งรัฐธรรมนูญ

กฏหมายเทศบาล

สิทธิในการได้รับเงินเบี้ยประกัน

กฏหมายการจำนองทรัพย์สิน

กฏหมายการก่อสร้าง/สัญญาการก่อสร้าง และการยื่นประมูลราคา

กฏหมายแรงงาน/ตลาดแรงงาน

ผ??เช??ยวชาญเฉพา?ทาง กฏหมายการธนาคาร